Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Zaawansowanyrakpiersi.pl

Grudzień 2021

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) dotyczy strony internetowej – Serwisu zaawansowanyrakpiersi.pl („Serwis”), prowadzonego przez Novartis Poland Sp. z o.o. („Novartis”), z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa). Ujęte w niniejszym Regulaminie określenia „my” lub „nas/nam” odnoszą się do Novartis Poland sp. z o.o.
Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na te warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu.
Informacje podane w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. W ramach użytkowania serwisu uzyskuje Pan/Pani dostęp do bezpłatnych treści edukacyjnych dotyczących raka piersi.

Serwis może zawierać informacje dotyczące schorzeń i ich leczenia. Treści dostępnych w Serwisie nie należy interpretować jako porad ani zaleceń lekarskich, nie mogą być one także podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji czy działań. Porad co do stanu zdrowia może udzielać wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny.

Użytkownicy uprawnieni do korzystania z Serwisu
Niniejszy Serwis jest dedykowany przede wszystkim pacjentom chorującym na zaawansowanego raka piersi oraz opiekunom pacjentów, w tym osobom wykonywującym zawód medyczny, przy czym Serwis jest dostępny dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.
W dalszej części Regulaminu określenie „Użytkownik” odnosi się do wszystkich osób korzystających z Serwisu, przy czym Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


Aktualność informacji
Novartis dokłada starań, aby informacje dostępne w Serwisie były aktualizowane na bieżąco, jednakże nie może zagwarantować i nie gwarantuje ich pełnej przydatności, kompletności bądź aktualności, z uwagi na to, że informacje mogą ulegać dezaktualizacji z upływem czasu.

Dostęp i korzystanie z Serwisu
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik wyświetli stronę internetową Serwisu.

Użytkownik ma prawo swobodnie przeglądać, pobierać i w inny sposób wykorzystywać treści zawarte w Serwisie wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania i wskazywania informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej zawartych w materiałach pobranych z Serwisu. Wykorzystywanie materiałów zawartych w Serwisie w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej pisemnej zgody Novartis jest zabronione.
Novartis dokłada należytych starań, aby zapewnić stały i nieprzerwany dostęp do Serwisu, ale nie gwarantuje, że będzie on dostępny w każdym momencie lub w dowolnym okresie.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Użytkownika poprzez opuszczenie strony internetowej Serwisu.

Znaki towarowe/prawa własności intelektualnej
O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że wszystkie znaki towarowe pojawiające się w Serwisie, niezależnie od tego, czy pojawiają się w dużym druku, czy też jako symbol znaku towarowego, są znakami towarowymi Novartis, jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture. O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że wszystkie treści dostępne w Serwisie są chronione prawami autorskimi lub że Novartis uzyskał pozwolenie na korzystanie z nich, a – z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w tekście opublikowanym w Serwisie – korzystanie z nich wymaga uzyskania pisemnej zgody Novartis. Korzystanie z Serwisu nie jest jednoznaczne z przyznaniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji bądź prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej grupy spółek Novartis (w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich). Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie znaków towarowych, praw autorskich lub innych materiałów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszym Regulaminie, jest zabronione i może stanowić naruszenie przepisów w zakresie prawa autorskiego bądź znaków towarowych lub innych przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Novartis nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych podmiotów trzecich widniejących w Serwisie. Znaki towarowe podmiotów trzecich używane są wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług oferowanych przez ich właścicieli, a korzystanie z nich nie sugeruje sponsorowania ani poparcia ze strony Novartis.

Linki do innych stron internetowych

W Serwisie mogą być dostępne linki, tj. hiperłącza, do innych stron internetowych. Novartis dokłada uzasadnionych starań, aby weryfikować treści stron internetowych innych niż należące do Novartis, do których referuje poprzez linki dostępne w Serwisie, jednakże to na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za każdorazową weryfikację warunków korzystania z danej strony internetowej, w tym w szczególności treści polityki prywatności i regulaminu strony.

Informacje przekazywane przez Użytkowników Serwisu
Z wyjątkiem informacji objętych Polityką Prywatności Serwisu, wszelkie informacje lub materiały przesyłane za pośrednictwem Serwisu, w tym pytania, komentarze, pomysły, know-how itp., są i będą traktowane jako informacje o charakterze niepoufnym. Novartis zastrzega sobie możliwość swobodnego wykorzystania, ujawniania lub publikowania takich informacji, bez żadnych ograniczeń, w tym w celach komercyjnych, bez konieczności zapłaty Użytkownikom jakiegokolwiek wynagrodzenia lub innych zobowiązań z tego tytułu.

Odpowiedzialność
Korzystanie z Serwisu, w tym pobieranie z niego jakichkolwiek plików lub treści, może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Użytkownika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania komputera lub innej rzeczy należącej do Użytkownika oprogramowaniem lub innym technologicznie szkodliwym materiałem mającym na celu np. uszkodzenie komputera lub innego mienia, spowodowanie braku możliwości dostępu, korzystania lub uzyskania dostępu do Serwisu, spowodowanie błędu lub pominięcia treści Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko, a Novartis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu, wynikające z okoliczności, za które Novartis nie odpowiada. Novartis korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Użytkownika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.
W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności postanowień zawartych w części „Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym”, Novartis zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkownika w Serwisie.

Warunki techniczne
Celem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować komputerem lub innym urządzeniem (np. urządzeniem mobilnym typu smartphone lub tablet) z internetową przeglądarką stron www obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika.
Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub innych stron internetowych należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć Internet wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (w przypadku, gdy Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), system operacyjny urządzenia Użytkownika, itp.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
Użytkownik podczas korzystania z Serwisu zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
Novartis jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści, co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
• zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, jak również publikowania informacji prywatnych dotyczących Użytkownika lub innych osób;
• treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
• treści mające postać groźby, o wymowie zastraszającej lub propagujących nienawiść;
• naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
• treści stanowiących formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem;
• zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
• zawierających treści erotyczne lub o nieprzyzwoitej naturze .

Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, mogą być składane w formie elektronicznej na adres email kontakt.polska@novartis.com z dopiskiem „Reklamacja – serwis www.zaawansowanyrakpiersi.pl” lub pisemnie, na adres Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – serwis zaawansowanyrakpiersi.pl”. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy Użytkownika), jak również dokładny opis, powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zaś Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub drogą elektroniczną na adres pocztowy lub adres e-mail podany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Niniejszy Serwis nie służy do przekazywania informacji o działaniach niepożądanych produktów leczniczych. W sprawie zgłoszenia działania niepożądanego, prosimy o kontakt z lokalnym Działem Bezpieczeństwa Pacjentów Novartis pod adresem: zdarzenia.niepozadane@novartis.com lub telefonicznie pod numerem 22 375 4 880 – całodobowa poczta głosowa.

Zmiany w Regulaminie i prawo właściwe

Novartis jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Novartis poinformuje na stronie www.zaawansowanyrakpiersi.pl oraz przez inne kanały komunikacji np. poczty elektronicznej, inne strony internetowe Novartis lub aplikacje (banery, wyskakujące okienka, inne mechanizmy powiadomień), z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na realizację praw Użytkowników nabytych przed wejściem zmiany w życie.

W sprawach dotyczących korzystania z Serwisu, jak również do niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa Polskiego.

PL2112075775

Powrót