21/11/22

Jaka jest rola koordynatora onkologicznego? 

dr n. o zdr. Elżbieta Potentas

dr n. o zdr. Elżbieta Potentas
kierownik, koordynator organizacyjny BCU w Białymstoku

Breast Cancer Unit

Aby opisać to kim jest koordynator onkologiczny i jaka jest jego rola w leczeniu pacjentki z rakiem piersi, musimy zacząć od wyjaśnienia pojęcia Breast Cancer Unit, czyli wielodyscyplinarnych i specjalistycznych ośrodków.

Koncepcja ich stworzenia powstała w 1998 roku we Florencji podczas europejskiej konferencji poświęconej diagnostyce i leczeniu raka piersi. Europejskie Towarzystwo EUSOMA opracowało wówczas złote standardy leczenia raka piersi, które bazowały na tworzeniu wyspecjalizowanych ośrodków i procedur kompleksowego leczenia raka piersi w celu osiągnięcia większej skuteczności terapii.

Unity mają na celu:

 • odwrócenie procesu rozpoznawania choroby raka piersi w późnym stadium zaawansowania,
 • zapewnienie właściwej koordynacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
 • skupienie poszczególnych etapów leczenia pacjenta,
 • stałe monitorowanie wyników (jakości) leczenia nowotworu piersi.

Breast Cancer Units w Polsce zostały powołane rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życie z dniem 1 października 2019 r. Ustala ono zakres i zasady realizacji świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-PIERŚ).

Podpisanie umowy z NFZ na kompleksową opiekę nad pacjentami z rakiem piersi, daje wymierne korzyści chorym pacjentom:

 • skrócony proces diagnostyki i rozpoczęcia leczenia raka piersi,
 • czas od podejrzenia do potwierdzenia nowotworu, a następnie ustalenia planu leczenia w przeciągu 10 dni,
 • rozpoczęcie leczenia – zabieg operacyjny, chemioterapia neoadjuwantowa lub hormonoterapia do 14 dnia po konsylium,
 • proces monitorowania (badania i wizyty kontrolne) przez okres następnych 5 lat,
 • dostęp do wczesnej fizjoterapii i rehabilitacji,
 • indywidualna terapia zajęciowa,
 • opieka psychologa w czasie diagnostyki, leczenia i monitorowania.

W ośrodku realizującym KON-PIERŚ nadzór nad procesem diagnostyki i leczenia raka piersi pełni koordynator merytoryczny, najczęściej lekarz, który dba o to, aby odbywał się on zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami.  Koordynator organizacyjny natomiast ustala „ścieżkę pacjenta”, aby wszystkie etapy przebiegały sprawnie i mieściły się w odpowiednich ramach czasowych.

Koordynator – w czym może pomóc pacjentce onkologicznej?

Nad całym procesem diagnostyczno-terapeutycznym czuwa zespół koordynatorów leczenia onkologicznego, którzy zajmują się pacjentkami z rozpoznanym rakiem piersi m.in. umawiają zlecone badania oraz terminy wizyt. To ilu koordynatorów zatrudnia dany ośrodek zależy od ilości pacjentów, którzy powinni zostać objęci kompleksową opieką. Obecnie nie ma ustrukturyzowanej roli koordynatora. Tylko w niektórych placówkach są to osoby, do zadań których należy czuwanie nad elementami ścieżki pacjenta. W innych miejscach funkcję tę pełnią wyznaczone osoby – pielęgniarka czy pracownik administracyjny, które mają koordynację jako dodatkowy element w swoim zakresie obowiązków.

Koordynator leczenia onkologicznego:

 • koordynuje proces leczenia pacjenta onkologicznego, zapewnienia przepływ informacji na wszystkich etapach leczenia nowotworu,
 • odpowiada za organizację i przebieg konsylium BCU,
 • tłumaczy zawiłości decyzji konsylium, aby rozwiać wszystkie wątpliwości pojawiające się w momencie przekazania ustalonego planu leczenia nowotworów piersi,
 • informuje o terminach, miejscach badań i wizyt,
 • wspiera pacjentka informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie oraz pomaga mu komunikować się z lekarzami,
 • dba o logistyczne dopasowanie terminów, aby pacjentka mogła w ciągu jednego dnia odbyć kilka wizyt, co znacznie poprawia komfort leczenia,
 • jest wsparciem na każdym etapie: pomaga odnaleźć się w skomplikowanej strukturze placówki, udziela odpowiedzi na pojawiające się pytania, umawia dodatkowe wizyty,
 • monitoruje terminy wizyt kontrolnych przez okres 5 lat,
 • pilnuje rygoru czasowego na badania diagnostyczne i procedury lecznicze.

W ośrodkach BCU opieka nad pacjentkami z rakiem piersi przebiega bardzo sprawnie ze względu na kompleksową opiekę i skrócenie ścieżki od zgłoszenia do onkologa i postawienia diagnozy do wdrożenia odpowiedniego leczenia. Szybkie rozpoznanie nowotworu piersi i podjęcie leczenia daje pacjentom szansę na całkowite wyleczenie, do czego niezbędna jest koordynacja całego procesu. Dlatego też rola koordynatorów w trakcie diagnostyki i leczenia onkologicznego jest niezwykle istotna. Pozwala na sprawny przebieg poszczególnych etapów, daje pacjentom onkologicznym wesparcie informacyjne oraz pomaga w komunikacji z lekarzami.

PL2210149096 

Powrót